Adatvédelem


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja,

 amely az Adatkezelő telephelyein (márkaboltokban) és honlapján felhasználásának egyéb
körülményeit szabályozza. A Szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is, amely elérhető


—ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

— személyes adat: az ügyféllel kapcsolatba hozható adat – különösen az ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az ügyfélre vonatkozó következtetés;

— hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

— tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

— adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

— adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 4 megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az


— pont szerinti célokra személyes adatokat az Adatkezelő csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ügyfél egyértelmű és előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az ehhez hozzájáruló nyilatkozat a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képezi (továbbiakban: „Hozzájáruló nyilatkozat”), amelyet az Ügyfél azonosítását követően, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában ír alá.titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az adatokat kizárólagosan a


— Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.


— Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

—Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,


- Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában megadni

-Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte! Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárást kezdeményezhet.

- Irányadó jogszabályok Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az alábbi jogszabályok az irányadóak: a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. §-a; b
 

Az oldalon cookie-kat használunk. További információkért a cookie-khoz és a személyes adatai feldolgozásához itt találja az adatvédelmre és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat.
Az oldalon cookie-kat használunk.
További információkért kattintson ide.